Collectie Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek

 etiket

Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek (C.O.K.B.)

In 1919 werd binnen de Oud-Katholieke Kerk (door het Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds) het besluit genomen om een centrale oud-katholieke bibliotheek in te richten. Als start werd hiervoor eind 1919 de bibliotheek gekocht van Gerardus Diependaal (1842-1920), pastoor van de parochie van de H.H. Johannes en Willibrordus aan de Brouwersgracht Amsterdam. Men wilde de boeken plaatsen in het Oud-Katholiek Seminarie in Amersfoort. Vanwege plaatsgebrek en voorziene problemen met het uitlenen van de boeken werd besloten om de collectie aan de UB Utrecht in beheer te geven. In 1920 werd een eerste bruikleencontract gesloten, dat in 1992 voor dertig jaar werd verlengd.

Na 1920 werd de collectie nog herhaaldelijk uitgebreid, met name door het bijeenbrengen van pastoors- en pastoriebibliotheken. Zo werd in 1995 de bibliotheek van de voormalige Sint Jacobusparochie buiten de Weerd te Utrecht aan de collectie toegevoegd. Zie hiervoor de deelcollectie Sint Jacobusparochie buiten de Weerd. In 1940 werden ook boeken (43 titels) geschonken.

Een bijzonder bestanddeel vormt een 49 banden tellende pamflettenverzameling, die waarschijnlijk afkomstig is van Pasquier Quesnel (1634-1719). Het betreft 173 pamfletten over het Jansenisme.

Onderwerp:theologie; zwaartepunt: jansenisme en oud-katholicisme, Nederlandse Oud-Katholieke Kerk en verwante kerken in Europa en de Verenigde Staten
Jaar uitgave:1541-na 1957 (zwaartepunt: 18de eeuw)
Omvang:ca. 4500 banden (ca. 5800 titels)
Documentsoort:gedrukt werk, waaronder veel pamfletten, brochures en herderlijke brieven
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op provenance Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek (Utrecht)

Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht, Catalogus van de Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek. Utrecht, 1925. (Supplement 1926).

Catalogus der boeken van H. van Kempen, pastoor der O.K. gemeente te Oudewater, 1917 (zie Archief Metropolitaan Kapittel van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, inv.nr. 541).

F.J. Parmentier, Titels die ontbreken in de gedrukte catalogi van de Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek en in de bibliografieën van Willaert en Van Beek. Utrecht, 1979 (typoscript).

Standlijst (incompleet)

Algemene literatuur:

Mr. B., "Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek", in: De Oud-Katholiek, N.S. 5 (1925) 34-35, 52-53, 61, 361-362, 367-368, 400-402.

J. Bruggeman, Inventaris van de archieven bij het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katholieke kerk der Oudbisschoppelijke Clerezie. 's-Gravenhage, 1928.

J.A.G. Tans, “Een uitdagende Utrechtse collectie : de Val des Pausdoms”, in: Het boek 34 (1960-1961) 196-209. Ook verschenen in: Liber libris ditissimae sacer : opstellen geschreven ter herdenking van het 375-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek te Utrecht, 1584-1959. 's-Gravenhage, 1961, p. 64-77.

F.J. Parmentier, La bibliothèque jansénienne de l'église d'Utrecht : répertoire d'imprimés janséniens et anti-janséniens des principaux fonds vieux-catholiques de Hollande, qui ne figurent pas encore dans les bibliographies spécialisées courantes. Amsterdam, 1980.

Pierre N.G. Pesch, "Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek : een bruikleenovereenkomst", in: PUB : Personeelsblad Universiteitsbibliotheek Utrecht 14 (1994), nr. 4, p. 3-4.

Theo Clemens, "Een veelzijdig bedriegertje in de wereld van het katholieke kerkboek: 'Het vermeerdert paradysken' in de Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek", in: Bijzonder onderzoek : een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 2009, p. 126-133.

H.L.Ph. Leeuwenberg, "Inventaris van de archieven van het Metropolitaan Kapittel van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (1583) 1633-1983 (1999)". [Utrecht], 2016.

Collectie Oud-Katholieke Kerk

Collectie Sint Jacobusparochie buiten de Weerd

Stichting Erfgoed OKKN

Opmerkingen:verspreid geplaatst op o.a. de signaturen: 177 B ...; 304 … - 326 … ; L oct 4184-4189. De collectie Centrale Oud-Katholieke Bibliotheek vormt samen met de collecties van de Gertrudiskathedraal en de Bibliotheek van het Oud-Katholiek Seminarie de collectie Oud-Katholieke Kerk
Groei:incidentele aankopen
Overige informatie:de collectie, eigendom van het Metropolitaan kapittel van Utrecht, is in 1920 als bruikleen in de UB Utrecht ondergebracht. In 1993 werd het bruikleencontract vernieuwd. Eind 2017 besloot het Kapittel de bruikleen te beëindigen en de boekencollecties in eigendom aan de UB over te dragen. De ondertekening van de overdrachtsovereenkomst vond plaats op 22 maart 2018