Collectie Indologische Studiën

Zittend: prof.mr. I.A. Nederburgh en prof.dr. F.C. Gerretson. Staand, van links naar rechts: lector B. Alkema en de professoren mr. B. Heyman, F. Corvan, T.J. Bezemer, C. Spat, J.C. Kielstra, dr. L.P. le Cosquino de Bussy en mr. Nolst Trenité.

Collectie Indologische Studiën

De Collectie Indologische Studiën, ook genaamd Collectie Oost- en West-Indië en Bibliotheca Indica, werd bijeengebracht door het Fonds ten behoeve van de Indologische studiën aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Dit fonds werd te 's-Gravenhage op 26 januari 1925 opgericht door mr. M.W.F. Treub, prof. Johannes Philippus Suijling, J.C. Kielstra en prof. Jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman en op 25 augustus van datzelfde jaar per Koninklijk Besluit goedgekeurd.

In de jaren dertig schonk Mr. G. Vissering een verzameling van Japanse en Chinese werken, manuscripten, studieaantekeningen, en andere zaken, die in de collectie werden opgenomen.

De doelstelling van dit fonds was: "de ontwikkeling van Nederlandsch-Indië langs lijnen van historischen groei zooveel mogelijk te bevorderen, door het openen van de mogelijkheid tot opleiding van wetenschappelijk gevormde krachten voor maatschappelijke en ambtelijke functies aldaar op ruimer schaal, dan die thans in Nederland bestaat, zulks mede ter versterking van den band, die tusschen beide deelen van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat".

In 1934/35 werden de boeken van de Indologische leeszaal op verzoek van studenten overgebracht van Drift 31 naar de Universiteitsbibliotheek.

In 1950 volgde het besluit tot liquidatie van het fonds, wat in 1956 effectief werd. Verschillende hoogleraren hadden een leerstoel aan de Universiteit Utrecht vanwege het fonds, onder wie prof.mr.dr. G.J. Nolst Trenité 1925-1946 en dr. F.C. Gerretson van 1925-1939.

 

Onderwerp:

Indologie, Nederlands Oost- en West-Indië

Jaar uitgave:ca. 1816-1996
Omvang:ca. 5000 monografieën, ca. 50 tijdschriften
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

titellijst, geordend op signatuur

Standlijst

standcatalogus

ontsloten via de computercatalogus op signatuur MAG: Ind Stud ...

Algemene literatuur:

Fonds ten behoeve van Indologische studiën aan de Rijksuniversiteit te Utrecht : (gesticht op 26 Jan. 1925). [Utrecht], 1925.

"Het fonds voor indologische studiën te Utrecht", in: De Indische gids 47, I (1925) 286-287.

"Indologische studiën aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, in: De Indische gids, I (1925) 369-381.

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het tweede lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging. Utrecht, [1935].

H.Th. Fischer, "De bibliotheek van het Fonds ten behoeve van Indologische studiën aan de Rijks Universiteit te Utrecht", in: Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers. Utrecht, 1940, 64-68.

H.Th. Fischer, "Beteekenis der Indologische Faculteit te Utrecht : zij verrijkt het geheele universitaire leven", in: Utrechtsch Nieuwsblad, 23-11-1940, 9.

Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen vereeniging, 1925-1945. [Utrecht], 1946.

Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1950. Utrecht, 1950.

H. Feddema, "Was de Utrechtse Indologie-opleiding een petroleumfaculteit?", in: Amsterdams sociologisch tijdschrift 1977, p. 465-477.

H. Feddema, O.D. van den Muijzenberg, "Koloniale belangen in de Academie : hoe kwam de Utrechtse Indologie-opleiding tot stand?", in: Toen en thans : de Sociale Wetenschappen in de jaren dertig en nu, Baarn, 1978, p. 105-188.

J. van Goor, "Utrecht en de koloniale geschiedschrijving", in: Geschiedenis in Utrecht. Bestaat er een Utrechtse school in de geschiedbeoefening? Utrecht, 1994, p. 33-46.

Collectie Koloniale geschiedenis

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Ind Stud ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:in 1950 overgenomen door het Rijk na opheffing van het Fonds ten behoeve van de Indologische studiën aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Het archief van dit fonds berust bij het Utrechts Archief.