Collectie Bibliotheca Hungarica

Willem Abraham Dekker (links) en Attila Szekeres (rechts) 

Bibliotheca Hungarica

De collectie Hungarica diende om aan uit Hongarije afkomstige personen lectuur te verschaffen. In 1957 bezat de Utrechtse universiteitsbibliotheek circa 100 boeken in het Hongaars. In 1958 werd een groot aantal Hongaarse boeken, meest literatuur, door de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp aan de Universiteitsbibliotheek in bruikleen gegeven.

De collectie is thans een samenvoeging van de bruikleen van het Lectuurfonds voor Hongaarse vluchtelingen uit 1858, de aankoop (op instigatie van prof.dr. W.C. van Unnik) van de collectie Hungarica van Ds. W.A. Dekker te Budel in 1959/60 en de schenking uit 1974 (600 titels) van Attila Szekeres.

In 1946/1947 schonk mevr. D. van der Boon te Driebergen Hongaarse belletrie.

 

Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp

In 1954 werd de Stichting Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp opgericht. Tevoren werd vluchtelingenhulp aangestuurd door de Internationale Vluchtelingenorganisatie, die vanaf 1945 in Nederland een vertegenwoordiger gevestigd had. De federatie was gevormd uit afgevaardigden van vluchtelingenorganisaties van de katholieke en protestantse kerken, het joods maatschappelijk werk, de Partij van de Arbeid en vluchtelingencomités van verschillende nationaliteiten.

Deze Federatie ondersteunde de nationale comités die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw telkens voor een andere vluchtelingencrisis geldinzamelingsacties organiseerden, zoals voor de Hongaarse vluchtelingen in 1956.

 

Willem Abraham Dekker (1888-1975)

Willem Abraham Dekker werd geboren in Hoofdplaat op 2 januari 1888. Hij bezocht het Stedelijk Gymnasium in Middelburg (1900-1906) en studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (1906-1911).

In 1916 werd hij bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente te Melissant. Daarna diende hij de hervormde gemeenten van Nieuw-Bijerland (1919-1922), Krabbendijke (1922-1926), Elim (1926-1929), Scharnegoutum en Loënga (1929-1947), Losdorp (1947-1953) en Breskens. Na zijn emeritaat met ingang van 1 mei 1953 verleende hij nog bijstand in het pastoraat van de hervormde gemeente te Dantumawoude en Twello. In al zijn standplaatsen was hij actief in het christelijk onderwijs. Zowel in Krabbendijke als in Elim werkte hij mee aan de oprichting van een bijzondere school voor christelijk volksonderwijs.

In de jaren twintig en dertig zette Dekker zich in voor de actie om Hongaarse kinderen in Zeeland onder te brengen. Hij kreeg hiervoor in Hongarije veel waardering en ontving de ere-medaille van het Hongaarse Rode Kruis. Hij bezocht het land meerdere malen en hield in het Hongaars preek- en spreekbeurten. De Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk vaardigde hem af naar een vergadering van de Hongaarse Gereformeerde Predikanten Bond, bij welke gelegenheid hij werd benoemd tot erelid. In artikelen in diverse tijdschriften publiceerde hij over het gereformeerd protestantisme in Hongarije.
 
In 1938 kreeg Dekker een ere-professoraat van de Universiteit van Debrecen (Debreczen). Na zijn emeritaat ging hij in 1965 in Breskens wonen en wijdde zich steeds meer aan de bestudering van de kerkgeschiedenis van zijn geboortestreek West-Zeeuws-Vlaanderen. Dekker overleed op 25 augustus 1975 te Terneuzen.


Attila Szekeres (1923-1974)

Attila Szekeres werd geboren op 13 april 1923 in Szarkad (Hongarije). Hij studeerde hij theologie en filosofie aan de universiteit van Debrecen. In 1946 werd hij summa cum laude kandidaat voor het predikantschap en assistent op het Wijsgerig instituut. In 1947 kon hij zijn universitaire studie in Utrecht voortzetten en promoveerde aldaar in de theologie in 1952. Szekeres was predikant te Leuven (België) van 1954-1968 en van hoogleraar aan de Faculteit voor Protestantse godgeleerdheid in Brussel van 1954-1974. Hij overleed plotseling te Aken aan een keelaandoening op 12 maart 1974. Zijn gehele wetenschappelijke nalatenschap werd geschonken aan de Protestantse Theologische Faculteit te Brussel.

 

Onderwerp:Hongaarse taal- en letterkunde
Jaar uitgave:ca. 1900-1973
Omvang:ca. 1100 banden
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

Catalogus van Hongaarse boeken aanwezig in de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. Afl. 1. Utrecht, 1958. Supplement, 1967-1968.

Standlijst

standcatalogus

Algemene literatuur:

"Ds. Vilmos Dekker nauw bij Hongaarse Kerk betrokken : ere-professor Hogeschool van Debreccen", in: Reformatorisch Dagblad, 3 oktober 1972, p. 2.

"Ds. Vilmos Dekker in Breskens overleden", in: Reformatorisch Dagblad, 26 augustus 1975, p. 1.

G. Brinkman, "Szekeres, Attila", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, 6 (2006), 305-307.

Aartjan van den Berg, "Attila Szekeres (1923-1974)", op: Histospir.nl.

Opmerkingen:bijeengeplaatst op signatuur MAG: Bibl. Hung en MAG: ASA 1000-1162
Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleen in 1958; aankoop in 1959/1960 en een schenking in 1974