Collectie De Bie

  

Jan Pieter de Bie (1871-1959)

Dr. Jan Pieter de Bie werd geboren op 7 augustus 1871 te Rotterdam. Op 21 september 1891 schreef hij zich in als student theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1899 promoveerde hij op het proefschrift Het leven en werken van Petrus Hofstede. In datzelfde jaar werd hij predikant in Kethel en Spaland, in 1904 in Arnhem en in 1910 in Den Haag. Daar bleef hij tot aan zijn emeritaat in 1930. De Bie overleed te 's-Gravenhage op 2 juni 1959.

Bekendheid verwierf hij allereerst door zijn onvermoeibare arbeid aan het Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, dat hij samenstelde in samenwerking met Jacob Loosjes, en dat grotendeels zijn werk is.

Na zijn dood werd zijn bibliotheek in haar geheel verkocht aan de Harvard University Library, in Cambridge Mass. Ze werd ondergebracht in de speciale bibliotheek Andover-Harvard Theological Library - Harvard Divinity School. In 1989 werd het handschriftelijk materiaal van De Bie uit deze collectie door Harvard University Library aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek geschonken.

De Bie Library Collection van de Andover-Harvard Theological Library bestaat uit 800 pamfletten.

Onderwerp:Nederlandse protestantisme, theologie algemeen
Jaar uitgave:nader te bepalen [twintigste eeuw]
Omvang:ca. 1 m
Documentsoort:handschrift: brieven, collegedictaten, diverse stukken
Ontsluiting:getypte inventaris
Algemene literatuur:

Desiderius, Bloemkrans om het hoofd van den eerwaerden zeergeleerden heer Jan Pieter de Bie bij zyne bevordering tot doctor in de heylige godtgeleertheyt aen de Hooge Schoole van Uytrecht, op den 7den Novembri 1899. S.l., 1899.

Newslettter / American Theological Library Association, 1958, p. 6.

G.P. van Itterzon, "Jan Pieter de Bie (Rotterdam, 7 augustus 1871 - 's-Gravenhage, 2 juni 1959)", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1961-1962, 48-50.

A. de Groot, "Bie, Jan Pieter de", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, dl. 1. Kampen, 1978, 48.

Opmerkingen:Vermelding in 'Repertorium Bijzondere Collecties' (Den Haag, 1997) p. 174
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking in 1989