Collectie Brouwer

Annéus Marinus Brouwer (1875-1948)

Annéus Marinus Brouwer werd geboren op 16 december 1875 in Langowan (Noord Celebes, Nederlandsch Indië). In 1893 begon hij aan zijn studie theologie te Utrecht, waar hij in 1905 promoveerde. Tussen 1910 en 1921 was hij rector van de Nederlandse Zendingschool, eerst in Rotterdam, later in Oestgeest. In 1921 werd hij door de Universiteit Utrecht aangesteld als Kerkelijk hoogleraar "Bijbelsche godgeleerdheid, de practische godgeleerdheid met de daarbij vereischte oefeningen en de protestantsche zending" bij de Instelling tot het opleiden van Leeraren voor het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap. In 1925 wijzigde zijn leeropdracht en werd hij kerkelijk hoogleraar "Bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis van de Nederlansche Hervormde Kerk en hare leerstellingen en de christelijke zending" voor de Nederlandsche Hervormde Kerk. In 1935 werd hij benoemd bij de faculteit Godgeleerdheid tot gewoon hoogleraar "Uitlegging van het Nieuwe Testament, de oud-christelijke letterkunde". In 1946 ging hij met emeritaat en op 13 mei 1948 kwam hij in Zeist te overlijden.

Onderwerp:

theologie, Bijbel, kerk, Nieuwe Testament, christelijke zending

Jaar uitgave:ca. 1908-1953
Omvang:ca. 0,5 meter
Documentsoort:handschrift: collegedictaten, aantekeningen, lezingen, correspondentie; getypt: correspondentie, artikelen; gedrukt: kranten, tijdschriftafleveringen, overdrukken, publicaties
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

A. de Groot, “Brouwer, Anneus Marinus”, in: J. van den Berg et al. (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, dl. 4. Kampen, 1998, 65-68.

A. Noordegraaf, “A.M. Brouwer als nieuwtestamenticus”, in: Aart de Groot en Otto J. de Jong (red.), Vier eeuwen theologie in Utrecht, Zoetermeer, 2001, 233-244.

W.C. van Unnik, “In memoriam prof. dr. A. M. Brouwer : 16 December 1875 - 13 Mei 1948”, in: Sol iustitiae : orgaan der Utrechtse universitaire gemeenschap, 3 (1947/48), nr. 30 (22 Mei 1948), 3.

Wikipedia

Catalogus Professorum

Album Promotorum

Groei:afgesloten
Overige informatie:de collectie bevat tevens een aantal stukken van na Brouwers dood, waarschijnlijk toegevoegd door nabestaanden