Collectie Hoogleraren aan de Rijks Universiteit Utrecht vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk

Collectie Hoogleraren aan de Rijks Universiteit Utrecht vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk 

In 1876 ontstond bij de Wet op het hoger onderwijs het instituut van de kerkelijke hoogleraren die door de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk werden benoemd ten behoeve van de predikantenopleiding. Aanvankelijk stonden zij buiten de faculteit en mochten zij geen examens afnemen. In 1905 zijn de kerkelijke hoogleraren adviserend lid van de Theologische faculteit geworden.

De functie van kerkelijk hoogleraar is vergelijkbaar met die van de bijzonder hoogleraar. Ze worden benoemd en bezoldigd door het desbetreffende kerkgenootschap, dat daarvoor in de regel rijkssubsidie ontvangt.

Mogelijk is een deel van de collectie afkomstig uit de Bibliotheek der Nederlandse Hervormde Kerk, die in ca. 1985 aan de UB Utrecht geschonken werd.

Onderwerp:

Stukken betreffende de administratie van de hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Utrecht vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk, onder meer: correspondentie, benoemingen, studenten- en ledenlijst, het dossier J. Saarberg, bibliotheekcatalogi, een stuk betreffende het Stipendium Bernardinum, verslagen der Synode van verschillende steden, reglementen, stukken betreffende verschillende fondsen

Jaar uitgave:ca. 1875-1916
Omvang:3 archiefdozen
Documentsoort:o.m. gedrukt werk, handschriften, brieven, registers, afschriften, lijsten, catalogi, verslagen
Ontsluiting:

getypte inventaris

Algemene literatuur:

Collectie Nederlandse Hervormde Kerk

Collectie Bibliotheek Hooger Onderwijs

Opmerkingen:archivalia met betrekking tot de hoogleraren in de bijbelse godgeleerdheid bevinden zich in het Archief van het college van curatoren van de Rijksuniversiteit Utrecht (Het Utrechts Archief 59, inv.nrs. 736-741).
Groei:afgesloten
Overige informatie:vóór 1914: in bruikleen; in 1913/14 is er al sprake van Bibliotheek der kerkelijke hoogleeraren