Collectie Kleyn

Hendrik Gerrit Kleyn (1859-1896)

Hendrik Gerrit Kleyn werd geboren te Leiden op 7 november 1859. Al tijdens zijn Leidse studiejaren ging zijn hart uit naar de Nederlandse kerkgeschiedenis tussen 1400 en 1700. Daarnaast bekwaamde hij zich in de Semitische talen. In 1882 promoveerde Kleyn zowel in de letteren als in de theologie. Achtereenvolgens was hij predikant te Wijngaarden (1884-1886) en te Hoge Zwaluwe (1886-1888). In 1888 werd Kleyn benoemd tot hoogleraar te Utrecht met als leeropdracht geschiedenis van het christendom, de encyclopaedie der godgeleerdheid, en de christelijke archaeologie. Hij overleed te Utrecht op 11 juli 1896.

Heel kort na zijn vestiging te Utrecht had uitgever Kemink hem uitgenodigd een herdruk te bezorgen van Glasius' Biographisch Woordenboek van Nederlandsche godgeleerden (1851-1853, 3 dln.). Kleyn koesterde het voornemen niet een herzien, maar een bijna geheel nieuw werk te leveren. Zo begon hij te werken aan een naamlijst van alle hervormde predikanten in Nederland van de zestiende tot de negentiende eeuw. Elke naam noteerde Kleyn op een afzonderlijk blad, 11 x 19,8 cm, waarop ruimte was gelaten voor de biografische e.a. gegevens, maar er is slechts bijzonder weinig geregistreerd, al is de ruime opzet van dit register imponerend (32 portefeuilles).

Enkele predikanten behandelde hij in de Kerkelijke Courant (1895, 96), onder de titel: Bijzonderheden uit de Nederlandsche Kerkgeschiedenis. Deze artikelen, merendeels op geheel nieuwe gegevens berustend, zijn na zijn dood in een brochure verschenen onder de titel Bijzonderheden uit de Nederlandsche kerkgeschiedenis in de Kerkelijke Courant medegedeeld  ('s-Gravenhage, 1896).

De bibliotheek van wijlen H.G. Kleyn werd verkocht van 29 maart-10 april 1897 bij veilinghuis Burgersdijk en Niermans te Leiden.

Onderwerp:

predikanten Nederlandse Hervormde Kerk

Jaar uitgave:1888-1896
Omvang:32 portefeuilles
Documentsoort:handschriften
Ontsluiting:

nog niet ontsloten

Algemene literatuur:

G.H. Lamers, Het probleem des lijdens : woord gesproken ter gedachtenis van Prof. Dr. H.G. Kleyn (7 November 1859 - 11 Juli 1896). [Utrecht], 1896. 

F. Pijper, "Levensbericht van Hendrik Gerrit Kleyn", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1896/97) 156-191.

M.J. Aalders, "Kleyn, Hendrik Gerrit", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 4 (1998) 254-255.

A. de Groot, "Nederlandse predikantenregisters en -boeken van een eeuw geleden", in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, sept. 1978, p. 6-16.

Veilingcatalogus, boeken van H. G. Kleyn ... [et al.], 29 maart tot 10 april 1897 / Burgersdijk & Niermans. Leiden, 1897.

Catalogus Professorum

Opmerkingen:geplaatst op signatuur: Hs. 1698 (8 M 1-32)
Groei:afgesloten
Overige informatie:schenking of aankoop: nader te bepalen