Collectie Haantjes

Jacob Haantjes (1899-1956)

Jacob Haantjes werd geboren op 1 september 1899 te Renkum. Hij bezocht in Leeuwarden de Christelijke HBS waar zijn vader hoofd was geworden. In 1918 ging hij Nederlands studeren bij C.N.G. de Vooys. Behalve door de letterkunde voelde Haantjes zich aangetrokken door de volkskunde, in Utrecht destijds gedoceerd door Schrijnen. In 1924 legde hij cum laude zijn doctoraalexamen af en werd leraar aan het Chr. Gymnasium in Den Haag. Van 1925-1931 doceerde hij Nederlands aan de Universiteit van Londen.

In die tijd ontstond zijn belangstelling voor de Afrikaanse letterkunde, door het contact met Zuidafrikaanse studenten. Haantjes promoveerde in 1929 te Utrecht op een dissertatie over de Friese dichter Gysbert Japicx.

Van 1933-1942 was hij direceur van Ruimzicht, het internaat van de Chr. Phil. Inrichtingen te Doetinchem. Hierna begon hij weer te solliciteren naar een leraarsbetrekking en in september 1942 vond hij eindelijk de school waarmee hij het eens kon worden, het Christelijk Lyceum te Zutphen.

Haantjes verbleef ook enige tijd in Wenen.

Tussen 1930 en 1940 was hij de Nederlander die het best op de hoogte was van het literaire leven in de Unie van Suid-Afrika. Hij schreef geregeld kronieken en recensies over de nieuwe boeken en een paar maal heeft hij er ook een afzonderlijke publicatie aan gewijd, zoals in 1930 een boekje over Afrikaans Proza, in 1938 een Kroniek van Zuid-Afrika.

Haantjes overleed te Goes op 3 augustus 1956.

De nalatenschap van Dr. J. Haantjes te Zutphen werd verworven door de universiteitsbibliotheek in 1956/1957 en omvatte 188 titels.

Onderwerp:

Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1919-1954
Omvang:185 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

via de computercatalogus ontsloten op provenance Haantjes, Jacob (1899-1956)

Algemene literatuur:

K. Heeroma, "Jacob Haantjes (Renkum, 1 September 1899-Goes, 3 Augustus 1956)", in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1958-1959, 64-71.

"Dr. J. Haantjes uit Zutphen overleden", in: Leeuwarder Courant, 6 aug. 1956.

J.H. Brouwer, Oantinkens oan Jacob Haantjes (1899-1956), meast Ășt syn briefwiksel. Ljouwert, 1960.

Wikipedy

dbnl

Opmerkingen:meerendeels geplaatst op MAG: Ned duod ... en Ned oct ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:verworven in 1956/1957