Collectie Van der Burg

    boekstempel

Sjirk Linses van der Burg (1863-1932)

Sjirk Linses van der Burg werd op 6 maart 1863 geboren te De Pein (Smallingerland). Hij was notaris te Makkum, lid van de Provinciale Staten van Friesland van 18 september 1902 tot juli 1927, voorzitter van het Frysk Selskip en schrijver. Van der Burg overleed op 4 januari 1932 te Leeuwarden.

De erfgenamen van Van der Burg schonken zijn grote bibliotheek (ca. 2000 boeken) aan de provincie Friesland. Deze besloot de boeken af te staan aan de leerstoel Fries van de Universiteit van Amsterdam.

De collectie Van der Burg  van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is door de Provinciale Bibliotheek van Friesland in 1942 in bruikleen of als geschenk gegeven. Door dezelfde provinciale bibliotheek is ook een collectie Alle Douwe Bakker overgebracht.

Mogelijk zijn de brochures uit de collectie afkomstig van het leesgezelschap ‘Tot Leerzaam Vermaak’ te Makkum of zijn het dubbele exemplaren uit de collectie Van der Burg waarvan het ander exemplaar naar de UvA ging.

Onderwerp:

Friese taal- en letterkunde

Jaar uitgave:1764 of 1821 - 1930?
Omvang:maximaal ca. 150 titels
Documentsoort:gedrukt werk
Ontsluiting:

via de computercatalogus ontsloten op de volgende provenances:

- Burg, Sjirk Linses van der

- Provinciale Bibliotheek Friesland (Leeuwarden)

Algemene literatuur:

Verkooping 4-8 Mei 1936: van de bibliotheken van: Mr. B.C.J. Loder, Prof. Dr. F.A.F.C. Went, Dr. G. Engels, Prof. S.P. Ham, L.S. [sic!] van der Burg, Dr. D.A.H. van Eck. Leiden, Burgersdijk & Niermans, 1936. 

"Notaris S. v.d. Burg †", in: Leeuwarder courant, 4-1-1932.

G.A. Wumkes, "Sjirk v.d. Burg : berne 6 maert 1863, forstoarn 4 jan. 1932", in: De Stim fan Fryslân 1932, p. 206.

"Friesche boeken naar de universiteiten", in: Nieuwsblad van Friesland, 15-7-1936.

M.H.H. Engels, Register op de brievenverzamelingen Van der Burg - De Clercq - Hornstra (Hs 567). Leeuwarden, 1988.

Otto Gielstra, "Sjirk Linses van der Burg en de Koninginnevereniging", in: Ald nijs 25 (mei 2000) 4-6.

Koen Zondag, "Van der Burg, De Clercq & Hornstra", in: PBF : de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties / onder red. van Jacob van Sluis. [Leeuwarden], 2002, p. 121-124.

Burg, Jan Linses van der (website Historische figuren - Documentatiestichting Leeuwarderadeel)

Opmerkingen:bijeengeplaatst met andere boeken op de signaturen 147 D ...; 147 H ... ; 247 A .. - 247 G .. en op brochuresignaturen
Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleen (of schenking?) uit 1942