Collectie Kohlbrugge

 

                                                                   Archiefkast Kohlbrugge in 1940

Hermann Kohlbrugge (1803-1875)

Hermann Friedrich (gedoopt als Harman Frederich) Kohlbrugge (ook: Kohlbrügge) werd geboren te Amsterdam op 15 augustus 1803. Kohlbrugge was een gereformeerd theoloog, die sterk de genadeleer van Luther en Calvijn wilde benadrukken. Hij promoveerde in 1829 te Utrecht, waar hij als ambteloos burger woonde. In 1834 vertrok hij naar Elberfeld waar hij predikant werd. Kohlbrugge overleed te Eberfeld op 5 maart 1875.

Op 11 juli 1931 werd de collectie manuscripten, brieven en geschriften van Dr. H.F. Kohlbrugge door diens kleinzonen prof.dr. J.H.F. Kohlbrugge en prof.dr. F.M.Th. Böhl, met de daarbij behorende gebeeldhouwde kast overgedragen aan de regering ten behoeve van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. In 1934/35 schonk prof.dr. J.H. Kohlbrugge muziekhandschriften en geschriften over het Réveil.

Door aankoop in 1964/1965 kwam de Universiteitsbibliotheek in het bezit van 25 schriften met weergaven van onderrichtingen (in het Duits), meest aan kinderen, van H.F. Kohlbrugge.

In 1980 kreeg de Stichting Réveil-Archief de briefwisseling tussen M. Kol en H.F. Kohlbrugge en de brieven van Kohlbrugge aan M. Westendorp, J. Wichelhaus en J. Künzli. Het bestuur van de stichting besloot deze brievencollecties over te dragen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

De grootste Nederlandse privé-verzameling over Kohlbrugge is het Kohlbrugge-archief van T. van Es te Alblasserdam.

Onderwerp:theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)
Jaar uitgave:ca. 1814-ca. 1935
Omvang:ca. 10 m
Documentsoort:handschrift: brieven, preken, theologische verhandelingen, gedrukte publicaties
Ontsluiting:

getypte inventaris. Supplement in 4 ringbanden

Ds. Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875). Geschriften register der Bijbelverklaringen. Nieuwe verm. uitg. Utrecht, 1942.

Door Zijne wonden is ons genezing geworden : brieven van dr. H.F. Kohlbrugge uit het Kohlbrugge-archief te Utrecht. Doorgezien en uitg. door Georg Helbig. Leiden, 1990.

Algemene literatuur:

Catalogus van eene belangrijke verzameling werken en geschriften van en over Dr. H.F. Kohlbrügge welke in de Nederlandsche, zoowel als in de Duitsche, Fransche, Engelsche en Zweedsche talen zijn uitgegeven, en van eenige andere schrijvers ... . Amsterdam, 1904.

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, afkomstig uit de bibliotheken van wijlen de heeren Ds. R. Willemse, een gedeelte der bibliotheek van Prof. Dr. P. Fijn van Draat en verschillende andere bibliotheken en nalatenschappen, waaronder een belangrijke verzameling "Kohlbruggiana". Utrecht, 1939 (veilingcatalogus Beyers).

J.H.F. Kohlbrugge, "Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn archief in de Universiteitsbibliotheek", in: Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aan G. A. Evers, Utrecht, 1940, 217-236.

K. Groot, Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact. Baarn, 1956.

Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1984, 287-291.

A. Reuver, Hermann Friedrich Kohlbrugge. Kampen, 2005.

I. Kiel-Hartog, Inventaris van de collectie stukken betreffende de familie Kohlbrugge en geparenteerde families (ca. 1722-1998). Amsterdam, 2008.

Opwekking van de natie : het protestantse Réveil in Nederland. Red. Fred van Lieburg. Hilversum, 2012.

H. Boele, Zonder kansel kon hij niet leven : de weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland. Houten, 2014.

Schriften von und über Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803–1875)

Wikipedia

Opmerkingen:gedrukt werk is bijeengeplaatst op signatuur MAG: Kohlbrugge ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:in 1931 geschonken aan de Universiteit Utrecht door prof. J.H.F. Kohlbrugge en prof. F.M.Th. Böhl, kleinzonen van H.F. Kohlbrugge; in 1934/35 nieuwe schenking door eerstgenoemde kleinzoon