Collectie Kohlbrugge

  

                                                                   Archiefkast Kohlbrugge in 1940

Hermann Kohlbrugge (1803-1875)

Hermann Friedrich (gedoopt als Harman Frederich) Kohlbrugge (ook: Kohlbrügge) werd geboren te Amsterdam op 15 augustus 1803. Kohlbrugge was een gereformeerd theoloog, die sterk de genadeleer van Luther en Calvijn wilde benadrukken. Hij promoveerde in 1829 te Utrecht, waar hij als ambteloos burger woonde. In 1834 vertrok hij naar Elberfeld waar hij predikant werd. Kohlbrugge overleed te Eberfeld op 5 maart 1875.

Op 11 juli 1931 werd de collectie manuscripten, brieven en geschriften van Dr. H.F. Kohlbrugge door diens kleinzonen prof.dr. J.H.F. Kohlbrugge en prof.dr. F.M.Th. Böhl, met de daarbij behorende gebeeldhouwde kast overgedragen aan de regering ten behoeve van de Utrechtse universiteitsbibliotheek. In 1934/35 schonk prof.dr. J.H. Kohlbrugge muziekhandschriften en geschriften over het Réveil.

Door aankoop in 1964/1965 kwam de Universiteitsbibliotheek in het bezit van 25 schriften met weergaven van onderrichtingen (in het Duits), meest aan kinderen, van H.F. Kohlbrugge.

In 1980 kreeg de Stichting Réveil-Archief van de familie J.R. Wolfensberger te Amsterdam de briefwisseling tussen M. Kol en H.F. Kohlbrugge en de brieven van Kohlbrugge aan M. Westendorp, J. Wichelhaus en J. Künzli. Het bestuur van de stichting besloot deze brievencollecties op 16 april 1981 over te dragen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

In 1999 schonk Herman de Liagre Böhl, kleinzoon van Kohlbrugge’s schoonzoon Eduard Böhl, een kleine collectie Kohlbruggiana. 

De grootste Nederlandse privé-verzameling over Kohlbrugge is het Kohlbrugge-archief van Teus van Es te Alblasserdam. Deze collectie werd in 2015 verkocht. Hieruit heeft de UB Utrecht het tijdschrift Der Wächter. Blätter für reformirte Lehre und Wehre aangekocht.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit ook brieven van en aan Prof. Dr. Jakob Hermann Friedrich Kohlbrugge (1865-1941), kleinzoon van H.F. Kohlbrugge.

Onderwerp:theologie, Nederlands protestantisme (Réveil, Afscheiding)
Jaar uitgave:1809-1937
Omvang:ca. 10 m
Documentsoort:handschrift: brieven, preken, theologische verhandelingen, gedrukte publicaties
Ontsluiting:

Getypte inventaris. Supplement in 4 ringbanden.

Het archief Kohlbrugge (dus zonder de boeken) is in 2017 gedigitaliseerd door Metamorfoze. De digitale scans zijn op te vragen via library@uu.nl. De gescande documenten zijn in principe fysiek niet meer beschikbaar, om zo hun goede conservering te waarborgen.

Brieven van Dr. H.F. Kohlbrügge in leven predikant der Nederlandsch-Gereformeerde gemeente te Elberfeld / uitgegeven door Eduard Böhl. Utrecht, 1877.

Hoogst belangrijke briefwisseling tusschen Dr. H. F. Kohlbrügge en een van de meest beroemden zijner tijdgenooten over de leer der heiligmaking : naar aanleiding van en vermeerderd met eene leerrede van Dr. Kohlbrügge over Rom. 7:14. Amsterdam, 1892.

Ds. Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875). Geschriften register der Bijbelverklaringen. Nieuwe verm. uitg. Utrecht, 1942.

Door Zijne wonden is ons genezing geworden : brieven van dr. H.F. Kohlbrugge uit het Kohlbrugge-archief te Utrecht. Doorgezien en uitg. door Georg Helbig. Leiden, 1990.

Algemene literatuur:

Catalogus van eene belangrijke verzameling werken en geschriften van en over Dr. H.F. Kohlbrügge welke in de Nederlandsche, zoowel als in de Duitsche, Fransche, Engelsche en Zweedsche talen zijn uitgegeven, en van eenige andere schrijvers ... . Amsterdam, 1904.

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschriften, afkomstig uit de bibliotheken van wijlen de heeren Ds. R. Willemse, een gedeelte der bibliotheek van Prof. Dr. P. Fijn van Draat en verschillende andere bibliotheken en nalatenschappen, waaronder een belangrijke verzameling "Kohlbruggiana". Utrecht, 1939 (veilingcatalogus Beyers).

G.A. Evers, "Kohlbrugge en Utrecht", in: Maandblad van "Oud Utrecht", 7 (1932) 66-70, 74-77.

J.H.F. Kohlbrugge, "Dr. H. F. Kohlbrugge en zijn archief in de Universiteitsbibliotheek", in: Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aan G. A. Evers, Utrecht, 1940, 217-236 (ook verschenen als overdruk).

K. Groot, Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact. Baarn, 1956.

Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1984, 287-292.

"Bolland veilt bijzondere collectie werken van dr. H. F. Kohlbrugge : Boeken ds. Oberman en drs. Locher onder de hamer", in: Reformatorisch Dagblad, 20 maart 1991.

W. Otten, Uit het levensboek van Dr. H.F. Kohlbrugge. Houten, 1992.

Rijk Vriesinga, Inventaris van het archief van H.F. Kohlbrügge (1833-1918). Amsterdam : Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam, 1999.

A. Reuver, Hermann Friedrich Kohlbrugge. Kampen, 2005.

I. Kiel-Hartog, Inventaris van de collectie stukken betreffende de familie Kohlbrugge en geparenteerde families (ca. 1722-1998). Amsterdam, 2008.

Opwekking van de natie : het protestantse Réveil in Nederland. Red. Fred van Lieburg. Hilversum, 2012.

H. Boele, Zonder kansel kon hij niet leven : de weg van H.F. Kohlbrugge langs vele kansels in Nederland. Houten, 2014.

Maarten den Admirant, Kohlbrugge's eerherstel : Hoe de kijk op zijn prediking veranderde. Rotterdam, 2017.

Schriften von und über Hermann Friedrich Kohlbrügge (1803–1875)

Wikipedia

Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge

Opmerkingen:gedrukt werk is bijeengeplaatst op signatuur MAG: Kohlbrugge ...
Groei:afgesloten
Overige informatie:in 1931 geschonken aan de Universiteit Utrecht door prof. J.H.F. Kohlbrugge en prof. F.M.Th. Böhl, kleinzonen van H.F. Kohlbrugge; in 1934/35 nieuwe schenking door eerstgenoemde kleinzoon