Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Alberts

Foto Collectie Universiteitsmuseum UU

Wybe Jappe Alberts (1900-1987)

Wybe Jappe (Wiebe) Alberts werd geboren op 25 augustus 1900 te Amsterdam. Na de HBS en het Gymnasium B ging hij rechten studeren in Utrecht. Als bijvak koos hij middeleeuwse geschiedenis en werd zo leerling van de bekende mediëvist Otto Alexander Oppermann (1873-1946). Na het behalen van zijn kandidaatsexamen in 1926 zette Alberts zijn rechtenstudie voort aan de Gemeenteuniversiteit te Amsterdam, waar hij op 3 april 1930 met succes zijn doctoraalexamen aflegde. Hierna werd hij ambtenaar bij de rechterlijke macht en vervolgens bij het Departement van Justitie te Batavia. Tijdens de oorlog werd hij door de Japanners geïnterneerd. Hij promoveerde in 1950 te Utrecht, en in het daaropvolgende jaar werd hij aangesteld als wetenschappelijk ambtenaar 1ste klasse aan het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis. Van 1954-1959 ontving Alberts een leeropdracht in de geschiedenis, capita selecta als vervanging van prof.dr. D.Th. Enklaar. Op 1 oktober 1959 tot aan zijn pensionering in 1965 was hij Wetenschappelijk hoofdambtenaar A voor de Middeleeuwse geschiedenis. Met ingang van 1960 werd hij ook benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Interregionale geschiedenis, in het bijzonder van middeleeuws Oost-Nederland en West-Duitsland’ aan de Universiteit Utrecht. Hij bleef daar tot zijn emeritaat in 1970. Alberts overleed te Voorst op 14 april 1987.

Onderwerp:

Nederlandse geschiedenis (vooral oostelijk grensgebied)

Jaar uitgave:1948-1985
Omvang:ca. 1 m
Documentsoort: voornamelijk brieven maar ook artikelen, officiële stukken, publicaties, voordrachten, congressen, verslagen etc.
Ontsluiting:

VOORLOPIGE INVENTARIS

collegedictaten: Koert van der Horst, Catalogus van de collectie collegedictaten van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1994, 170.

Algemene literatuur:

C.A. Kalveen (samenst.), Jappe Alberts 70 : bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, waarin opgenomen een lijst van zijn geschriften. Bussum, 1970.

E.J. van Ebbenhorst Tengbergen en E.J. Kruiswijk Jansen, “Ter nagedachtenis aan prof.dr. W. Jappe Alberts”, in: Gelders Oudheidkundig Contactbericht 113 (1987) 4-7.

R.M. Kemperink, “W.J. Alberts, 25 augustus 1900 – 14 april 1987”, in: Nieuwsbulletin Felua 2 (1987) 16-17.

O. Moorman van Kappen, “In memoriam prof. dr. W. Jappe Alberts (1900-1987)”, in: De Maasgouw, no. 106 (1987), kol. 99-104.

J.M. van Winter, “Ter nagedachtenis aan prof. dr. W.J. Alberts, gestorven op 14 april 1987”, in: Bijdragen en Mededelingen Gelre 78 (1987) 7-12.

Pieter Sierksma, “In memoriam A. Alberts. Ik hou zoveel van geschiedenis, in: Historisch Nieuwsblad, jg. 5, no. 1 (maart 1996) 30-31.

F. Keverling Buisman, “Prof. dr. W. J. Alberts 25 augustus 1900-14 april 1987”, in:

Honderd jaar Gelre : Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997 : jubileumbundel. Hilversum, 1997, p. 165-171.

R.M. Kemperink, “Wiebe ‘Jappe’ Alberts 1900-1987, historicus“, in: Biografisch woordenboek Gelderland : bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschiedenis, Deel 3, 11-13. Hilversum, 1998.

Biografisch portaal van Nederland

Catalogus Professorum

Historische Kommission für Westfalen

DBNL

Opmerkingen:

54 brieven van Jappe Alberts aan Otto Alexander Oppermann bevinden zich in de Collectie Oppermann (periode 1921-1936)

Groei:afgesloten
Overige informatie: