Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Anglia

Pieter Fijn van Draat (1860-1945) (tekenaar en fotograaf onbekend)

Collectie Anglia

De collectie Anglia is bijeengebracht door de hoogleraar Pieter Fijn van Draat (1860-1936).

De Vereniging Anglia werd in 1916 op initiatief van Fijn van Draat met een aantal studenten opgericht, met als doel het stichten van een grote centrale Engelse bibliotheek in Nederland. De bibliotheek bestaande uit 25 kasten werd ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Utrecht als bruikleencollectie.

Zowel uit Nederland als uit Engeland kwamen veel geschenken binnen, zowel in boeken als geld. De familie van de auteur J.M.W. van der Poorten Schwartz (pseudoniem Maarten Maartens) (1858-1915) schonk alle werken van deze schrijver. De bekende schrijver William John Locke schonk verschillende van zijn werken. De schrijfster Mrs. Humphrey Ward zond al haar werken in de Northumberlandeditie. John Galsworthy schonk alle werken van Morris en Swinburne. In 1926 schonk Sir Charles Marling, Brits gezant te ‘s-Gravenhage, de volledige publicaties van de Early English Text Books Society aan de “Boekerij Anglia”. Dit waren ca. 280 titels.

Op 17 oktober 1936 werd het bruikleen in een schenking omgezet, omdat de vereniging werd opgeheven.

De collectie werd in 1953/1954 door dhr. Raven verrijkt met een schenking van een verzameling boeken op het gebied van de Engelse letterkunde en geschiedenis.

Pieter Fijn van Draat (1860-1945)

Pieter Fijn van Draat werd geboren op 23 september 1860 te Deventer en bezocht daar de H.B.S. Na een driejarig verblijf in Engeland ging hij studeren aan de Universiteit van Leiden. In 1883 volgde zijn benoeming tot leraar Engels aan de H.B.S. in Venlo. In 1887 ging hij naar het gymnasium te Leiden en van 1882 tot 1915 gaf hij achtereenvolgens les aan de Rijks- en Gemeentelijke H.B.S. te Utrecht. In 1913 ontving hij van de Universiteit Groningen een eredoctoraat. Vanaf 1915 was hij privaatdocent aan de Universiteit Utrecht. Fijn van Draat was bijzonder hoogleraar hoogleraar Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit te Utrecht van 1924-1932. Dit was een

leerstoel vanwege het Genootschap Nederland-Engeland.

Hij heeft tal van publicaties en vertalingen op zijn naam staan. Ook was hij mede-oprichter en bestuurslid van diverse verenigingen, waaronder de genoemde Vereniging Anglia.

Fijn van Draat genoot internationale bekendheid om zijn studies van het Engelse taalritme, terwijl hij eveneens grote belangstelling toonde voor de relatie van de Engelse literatuur met de Franse en Duitse, voor Shakespeare en de Engelse romantici. Ook

is hij van groot belang geweest voor het Deventer dialect. In 1936 zorgde hij met J.C.L. van der Lande voor een nieuwe uitgave van het Woordenboek van het Deventer dialect.

Fijn van Draat overleed op 11 juni 1945 te Zeist.

Onderwerp:

Engelse taal- en letterkunde, geschiedenis

Jaar uitgave:ca. 1691-2000 (zwaartepunt ca. 1864-ca. 1947)
Omvang:ca. 4000 banden
Documentsoort: gedrukt werk
Ontsluiting:

Catalogus der bibliotheek ‘Anglia’. Utrecht, 1918-1936.

Standlijst

zeer ten dele ontsloten via de computercatalogus op de provenances Anglia; en: Fijn van Draat, Pieter

Algemene literatuur:

A. Hulshof, “Belangrijke aanwinsten voor universiteitsbibliotheken : boekerij ‘Anglia’ overgedragen“, in: Utrechtsch dagblad, 19 October 1936), A, 9.

Prof. dr. P. Fijn van Draat, in: Het Vaderland, 25 april 1932.

Fijn van Draat, Prof.Dr. Pieter“, in: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. – Amsterdam, 1938, p. 503.

Catalogus van een belangrijke verzameling boeken en tijdschiften bevattende de bibbliotheek van wijlen Ds. Willemze …, een gedeelte der bibliotheek van Prof. P. Fijn van Draat …: verkooping 15-23 mei 1939. Utrecht, J.L. Beijers, 1939.

P. Fijn van Draat, “Anglia”, in: Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers. Utrecht, 1940, 69-73.

Johannes Hoops, “Pieter Fijn van Draat : Deventer, 23 September 1860 – Zeist, 11 June 1945”, in: Dutch masters and their era : English language studies by the Dutch, from the last century into the present : a retrospective collection of biographical texts. Amsterdam, 1993, 83-88.

Catalogus Professorum

Collectie M. Raven

Opmerkingen:

bijeengeplaatst op signatuur MAG: 412 … – MAG: 427 … In het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer bevindt zich in de Collectie kleine aanwinsten onder inventarisnummer 281 persoonlijke aantekeningen van Pieter Fijn van Draat over zijn functies en maatschappelijke activiteiten met lijst van geschriften, ca. 1940.

Groei:afgesloten
Overige informatie:bruikleen vanaf 1916, omgezet in een schenking: 1936