Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie C.G.N. de Vooys

 

links: portet gemaakt door Johan Mekkink in 1943 (collectie Universiteit Utrecht). Midden: tekening door W. Vogelsang uit 1918 (collectie Universiteitsmuseum Utrecht)

Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (1873-1955)

De Vooys werd geboren te Gouda op 26 mei 1873. Vanaf 1893 studeerde hij Nederlandse letteren aan de universiteit te Leiden. Na zijn promotie aldaar in 1900 werd De Vooys leraar, eerst te Rotterdam en te Leeuwarden, vanaf 1902 aan het gymnasium te Assen.

In 1907 richtte hij samen met J. Koopmans het tijdschrift De nieuwe taalgids op, waarvan hij tot aan zijn dood eindredacteur was.

In 1915 werd De Vooys benoemd tot hoogleraar in Utrecht.

De Vooys was de laatste hoogleraar op het gecombineerde terrein van de Nederlandse taal- én letterkunde. Hij ontving eredoctoraten te Gent en Johannesburg. Hij was actief op zeer breed terrein van zowel de taal- als de letterkunde, omdat hij meende dat een goede leraar zich niet vergaand diende te specialiseren.

De Vooys ging in 1946 met emeritaat maar zette zijn taal- en letterkundige activiteiten voort.

Professor De Vooys overleed ten gevolge aan een verkeersongeval te Utrecht op 6 november 1955. Het voormalige ‘Instituut De Vooys’ van de Utrechtse vakgroep Nederlands was naar hem vernoemd. De geograaf A.C. de Vooys is zijn zoon.


Overeenkomstig de wens van De Vooys werd zijn gehele bibliotheek na zijn overlijden in 1955 ter beschikking gesteld  aan:
– zijn vrouw en kinderen: wat zij wensen te behouden;
– de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Utrecht, onder de volgende voorwaarden:
1. in de Nederlandse leeszaal wordt geplaatst al wat de in de functie zijnde hoogleraar of hoogleraren in het Nederlands daarvoor geschikt achten.
2. Daarna gaat de bibliotheek na, welke van zijn boeken ontbreken en neemt daar bezit van.
3. Van de overgebleven boeken worden de titels op fiches gebracht, die toegezonden moeten worden in volgorde aan deze buitenlandse bibliotheken die uit mijn boeken  een keuze mogen doen:
a.de Gentse Universiteitsbibliotheek;
b. de bibliotheek van de Kon. Vlaamse Academie;
c. de Leuvense Universiteitsbibliotheek;
d. de bibliotheek van de Universiteit van Stellenbosch;
e. blijven er nog boeken over, dan worden deze ter keuze aangeboden aan binnenlandse bibliotheken, nl. de Provinciale bibliotheek te Middelburg en mogelijk andere, die naar de mening van de Utrechtse bibliothecaris daarvoor in aanmerking komen.
Een eventuele rest kan verkocht worden. Het bedrag komt dan in de kas van de Nederlandse Leeszaal.

Bij leven schonk De Vooys al boeken aan de Universiteitsbibliotheek. Zo schonk hij in de jaren 1915/16, 1919/20 – 1920/21, 1927/28 – 1928/29 diverse soorten boeken, in 1934/35 boeken over staathuishoudkunde en wereldoorlog, in 1947/48 oude woordenboeken en in 1948/49 verschillende werken. Zijn nalatenschap werd verdeeld over de centrale bibliotheek van de Universiteit Utrecht en de Nederlandse Leeszaal van de Universiteit.
De Stichting Vrienden van de Bibliotheek De Vooys werd opgericht in 1982 of 1983.
Onderwerp:

Nederlandse taal- en letterkunde

Jaar uitgave: 1601-1955 (zwaartepunt 20ste eeuw)
Omvang: ruim 260 titels
Documentsoort: gedrukt werk; 1 collegedictaat
Ontsluiting:

merendeels ontsloten in WorldCat onder provenance: Vooys, Cornelis Gerrit Nicolaas de

collegedictaat: Koert van der Horst, Catalogus van de collectie collegedictaten van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1994, 149.

Algemene literatuur:

Bundel opstellen van oud-leerlingen. Aangeboden aan prof. dr. C.G.N. de Vooys ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 1915-16 october-1940. Met een bibliografie van prof. dr. C.G.N. de Vooys. Groningen, J.B. Wolters, 1940.

Vooys voor De Vooys. Hulde-nummer van “De nieuwe taalgids” ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van prof. dr. C.G.N. de Vooys op 26 mei 1953. Groningen, Wolters, 1953.

C.B. van Haeringen, “Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (Gouda, 26 mei 1873 – Utrecht, 6 november 1955)“, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1955-1956, 29-38.

Ger Schmook: ‘Rouwhulde aan Prof. Dr. C.G.N. de Vooys’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1955, p. 635-638.

M. Schönfeld,”Herdenking van Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (26 Mei 1873-6 November 1955)“, in: Jaarboek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1955-1956, [298]-309.

C.B. van Haeringen, “Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (Gouda, 26 mei 1873 – Utrecht, 6 november 1955)“, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1956, p. 27-39.

M.J.G. de Jong, Hoe fout waren De Vooys en Stuiveling? Eenvoudige feiten inzake de oorlogseditie van de Historische Schets, in: Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 7 (1990) 9-17.

W.P. Gerritsen, C. G. N. de Vooys en de explosie van de neerlandistiek. Utrecht, Vakgroep Nederlands, Universiteit Utrecht, 1995.

Corrie de Haan, “Vooys, C.G.N. de“, in: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Leiden, 2004.

“Scherpzinnigheid, gepaard met stage werklust : Cornelis de Vooys, de laatste allround neerlandicus”, in: Maurice van Lieshout, Gevoel, vernuft en verbeelding. 200 jaar Utrechtse neerlandistiek. Utrecht, Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van het Departement Talen, Literatuur en Communicatie. Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht, 2016, p. 26-32.

Wikipedia

Catalogus Professorum

DBNL

Opmerkingen:

grotendeels bijeengeplaatst op de signaturen: MAG 138 …; MAG 284 … en 285 …

Groei: afgesloten
Overige informatie: