Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Gunning (theologie)

Van links naar rechts: J.H. Gunning Jr. (bron: RKD);  J.H. Gunning J.H.zn en het Ex-libris van laatstgenoemde ( fotografen zijn onbekend)

De collectie Gunning (theologie) omvat de verzameling boeken en handschriften verzameld door en afkomstig van de theoloog Johannes Hermanus Gunning JHzn (1858-1940). Een belangrijk deel van deze collectie is afkomstig van zijn vader, de theoloog Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905). Daarnaast zijn in de UB Utrecht boeken aanwezig van de pedagoog Johannes Hermanus Gunning Wzn (1859-1951). Deze collectie staat los van de collectie van de beide theologen.

Dr. J.H. Gunning JHzn schonk zijn omvangrijke boekerij, naar schatting 6000 banden, aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht in 1932/33.

In 1932 schonk Joh.G. Hunningher uit Amsterdam bijna 220 geschriften van en over prof.dr. J.H. Gunning aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht). In januari 1961 schonk Prof. Maarten van Rhijn 19 brieven van J.H. Gunning Jr. en enkele andere stukken.

Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905)

Johannes Hermanus Gunning Jr. werd op 29 mei 1829 te Vlaardingen geboren als zoon van de hervormde predikant Johannes Hermanus Gunning Sr. (1802-1889) en Anna Elisabeth van Campen (1805-1855). J.H. Gunning Jr. studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1851 het proponentsexamen aflegde. Hij was als hervormd predikant werkzaam in Blauwkapel, Hilversum en ’s Gravenhage. In 1877 bood de Universiteit Utrecht hem een eredoctoraat aan. Van 1882-1889 was J.H. Gunning Jr. hoogleraar dogmatiek aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en van 1889 tot 1899 hoogleraar wijsbegeerte van de godsdienst en ethiek te Leiden. J.H. Gunning Jr. overleed op 21 februari 1905 mei te Arnhem. Hij was getrouwd met Johanna Jacoba Hoog (1826-1904).

Johannes Hermanus Gunning JHzn (1858-1940)

Johannes Hermanus (Johan) Gunning JHzn werd op 23 januari 1858 te Hilversum geboren als zoon van Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905) en Johanna Jacoba Hoog. Hij studeerde theologie in Utrecht (1876) en Semitische letteren in Leiden (1880). J.H.Gunning JHzn promoveerde in 1881 in Utrecht op het proefschrift De goddelijke vergelding, hoofdzakelijk volgens Exodus XX:5, 6 en Ezechiël XVIII:20. Daarna was hij werkzaam als hervormd predikant te Wilhelminadorp, Bennebroek, Gouda, Leiden en Utrecht. Van 1913 tot 1914 was J.H. Gunning JHzn directeur-predikant van het diaconessenhuis te Haarlem en van 1916 tot 1920 evangelisatiepredikant te Apeldoorn. Van 1920 tot zijn emeritaat in 1924 was hij hervormd predikant te Serooskerke. J.H. Gunning JHzn was redacteur van het in 1892 opgerichte weekblad Pniël. Bovendien heeft hij bekendheid verworven als schrijver van biografieën van o.a. William Booth, stichter van het Leger des Heils, en een bio-bibliografie van zijn vader J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Daarnaast beheerste hij 13 talen. J.H.Gunning JHzn overleed op 20 juni 1940 te Amsterdam. Hij was getrouwd met Tobina Adriana Pijnacker Hordijk (1861-1944).

Onderwerp:

theologie, Nederlands protestantisme, Nederlandse kerkgeschiedenis

Jaar uitgave: gedrukt: 1582-ca. 1940; handschrift: ca. 1850-1940
Omvang: gedrukt: ca. 105 meter, waarvan ca. 1,5 meter brochures; handschrift: ca. 9 meter
Documentsoort: gedrukt: boeken, brochures; handschrift: collegedictaten, lezingen, artikelen, studies, brieven, preken en andere stukken
Ontsluiting:

gedrukte werken: merendeels opgenomen in de catalogus; handschriften: getypte inventaris

Standlijst collectie Gunning

Standlijst collectie “J.H. Gunning jr” (verouderde signaturen!)

standcatalogus in de computercatalogus te vinden op signatuur MAG: Gunning … en/of onder de provenances:

Gunning, J.H. of Gunning, Johannes Hermanus, 1829-1905; Gunning, Johannes Hermanus, 1858-1940.

Theologen ondenkbaar zonder boeken“, in: Utrechtsch Nieuwsblad, 24 febr. 1966, p. 9.

Albert de Lange, “Bronnen voor de studie van het leven en werk van J.H. Gunning Jr.”, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 13 (1982) sept., p. 23-33; dec., 1982, p. 4-16.

Leo Mietus (red.), J.H. Gunning Jr., Verzameld werk. 3 delen. Zoetermeer, 2012-2015.

Leo Mietus (red.), J.H. Gunning Jr., Over Spinoza’s Ethica. Collegedictaat opgetekend door Chr. Hunningher, Amsterdam, 1887-1888. Zoetermeer, 2015.

Albert de Lange & Leo Mietus, Bibliografie J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een overzicht van zijn correspondentie en publicaties. Velp 2021.

Algemene literatuur:

Algemeen

Nederland’s Patriciaat 86 (2005) 30-95.

Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905)

Catalogue des livres provenant de la bibliothèque théologique, philosophique et littéraire de feu M. le Dr. J. H. Gunning … avec d’autres successions : vente … chez Burgersdijk et Nierman. Leyde, 1905.

Frank van Gheel Gildemeester, Gedachtenisrede, na het overlijden van prof. J.H. Gunning, uitgesproken in de Regentessekerk te ’s Gravenhage, zondagavond 5 maart 1905. ’s Gravenhage, 1905.

Martinus Beversluis, Het ethische beginsel volgens J.H Gunning en zijne verhouding tot de orthodoxe dogma’s. Groningen, 1912.

A. de Lange, J.H.Gunning Jr. (1829-1905) : een leven in zelfverloochening. Kampen, 1995.

Wikipedia: Johannes Hermanus Gunning Jr. (1829-1905)

Johannes Hermanus Gunning JHzn (1858-1940)

J.H. Gunning J.Hz., Herinneringen uit mijn leven. Uitg. en bew. door A. Brom Jr., Amsterdam, [1940].

A. Brom Jr., “Dr J.H. Gunning J.H. zn (Hilversum, 23 Jan. 1858-Amsterdam, 20 Juni 1940“, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1941, p. 29-37.

M.J.A. de Vrijer, Gunning tragicus. Prof. dr. J.H. Gunning Jr in den kring zijner broeders. Den Haag, Daamen, 1946.

E.J. Beker, M.G.L. den Boer, J.H. Gunning Jr. : een theologisch portret. Baarn, 1979.

A. de Lange, “Gunning Jr., Johannes Hermanus“, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 4 (1998) 165-173.

J.H. Gunning JHzn, Prof. Dr. J. H. Gunning: leven en werken. 4 dl. (6 bd.). Rotterdam, 1923-1925. Registers (met titellijst).

“Proeve van lijst van geschriften van Dr. J.H. Gunning JHz., 1876-1931, voor het drievoudige jubileum samengesteld door A. Brom Jr.”, in: Pniël no. 2085 (1931), bijblad.

A. Brom, “Dr. J.H. Gunnings “nobele gebaar” : herinnering aan de schenking van zijn boekerij aan de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht“, Utrechtsch nieuwsblad (24 juni 1940) 3.

A. Brom, “Dr J.H. Gunning J.H.zn (Hilversum 23 Jan. 1858-Amsterdam, 20 Juni 1940)“, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1941, p. 29-37.

Aanwinst voor Universiteitsbibliotheek te Utrecht : de Bibliotheek Gunning in het bezit gekregen“, Oprechte Haarlemsche Courant (25 juni 1940) 7.

Wikipedia: Johannes Hermanus Gunning JHzn (1858-1940)

Biografisch portaal van Nederland: Johannes Hermanus Gunning JHzn (1858-1940)

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren: Johannes Hermanus Gunning JHzn (1858-1940)

Collectie Hunningher

Collectie Pont

Opmerkingen:

de gedrukte werken uit het bezit van J.H. Gunning Jr. (1829-1905) en J.H. Gunning JHzn (1858-1940) waren aanvankelijk bijeengeplaatst op signatuur MAG: E oct 2232 (1-60). Later zijn ze verplaatst naar signatuur MAG: Gunning … Op signatuur MAG: 434 F 1-36 staan nog ca. 30 brochures en overdrukken van en over J.H. Gunning Jr. en JHzn. Het is onduidelijk of die afkomstig zijn uit het bezit van J.H. Gunning Jr. of JHzn. Ex-librissen of stempels van Gunning ontbreken. Wel stempels van voornamelijk D. van Popta te Bunnik.

De handschriften uit het bezit van J.H. Gunning Jr. (1829-1905) en J.H. Gunning JHzn (1858-1940) zijn bijeengeplaatst op signatuur HSS: Gunning …

Groei: afgesloten
Overige informatie: in 1933 en 1938 aan de UB Utrecht geschonken, naderhand incidentele geschenken.