Logo Universiteit Utrecht

Repertorium

Collectie Naber

portret van J.C. Naber uit 1912 door W.A. van den Heuvel (collectie Universiteit Utrecht); tekening van Naber door prof. dr. W. Vogelsang

Jean Charles Naber (1858-1950)

J.C. Naber werd op 11 maart 1858 te Haarlem geboren. Na het gymnasium begon hij in 1875 een studie klassieke letteren aan de Universiteit van Amsterdam, maar na een jaar koos hij voor de studie rechtsgeleerdheid. In 1882 promoveerde hij in Amsterdam op het proefschrift De staatskunde van Johan de Witt. Na enkele jaren als repetitor voor het Romeins recht werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1885 benoemd tot hoogleraar “Romeins recht en zijn geschiedenis” aan de Universiteit Utrecht. In 1888 werd de leeropdracht gewijzigd in “Het Romeinsche recht, de Romeinsche rechtgeschiedenis” en tenslotte in 1923 in “Het Romeinsche recht, de Romeinsche rechtgeschiedenis, de ontwikkeling van het recht, bezien in het licht van het Romeinsche recht. In 1927 ging hij met emeritaat.

Naber was van 1906 tot 1940 lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en ontving eredoctoraten van de Parijse Sorbonne (1927) en de Universiteit van Athene (1937). Naber publiceerde veel in het Latijn, o.a. Observatiunculae, kleine bijdragen op uiteenlopende gebieden van het Romeins recht. Tot 1911 gaf hij ook zijn colleges in het Latijn. Naber overleed op 14 februari 1950 in Utrecht.

In 1913/14 schonk hij een dagboek uit het midden van de 18e eeuw en een verzameling stichtelijke toespraken, beiden van Johannes Wagenaar en een verzameling brieven en gedichten van Joh. van Diesbach, eveneens uit de 18e eeuw.

Naber schonk in 1925 het bij zijn 40-jarig ambtsfeest door leerlingen bijeengebrachte bedrag voor aankoop van bijzondere naslagwerken. Prof. Naber schonk in 1918/19, 1928/29 en in de jaren 1934/35 – 1937/38 werken over rechtswetenschap aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Onderwerp:

rechtswetenschappen, voornamelijk Romeins recht en rechtsgeschiedenis

Jaar uitgave:1550-1941
Omvang:handschrift: ca. 3,5 meter; gedrukt werk: ruim 65 titels
Documentsoort: handschrift: kopij voor publicaties, wetenschappelijke aantekeningen, bron- en literatuurverwijzingen, collegedictaten, correspondentie etc.; gedrukt werk
Ontsluiting:

getypte inventaris

gedeeltelijk ontsloten via de computercatalogus op provenance: Naber, Jean Charles

collegedictaten: Koert van der Horst, Catalogus van de collectie collegedictaten van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1994, 123-124.

Algemene literatuur:

Catalogus Professorum

J.E. Spruit, “De feestbundel voor Jean Charles Naber : reconstructie van een bevlogen huldigingspoging”, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 62 (1994), 367-382.

J.E. Spruit, “Naber, Jean Charles (1858-1950)“, in: Biografisch woordenboek van Nederland dl. 3. Den Haag, 1989.

J.C. van Oven, “Levensbericht J.C. Naber” in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (1951-1952), 252-263.

P. Gerbenzon, “Gaf J.C. Naber werkelijk tot 1911 college in het Latijn?”, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 55 (1987), 387-391.

J.E. Spruit, “De autobiografie van Jean Charles Naber’, in: Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 54 (1986), 149-186.

J.E. Spruit, “Jean Charles Naber 1858-1950 : historische notities omtrent een singulier personage”, in: Rechtsgeleerd Utrecht : levensschetsen van elf hoogleraren uit driehonderdvijftig jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Utrecht. [Zutphen], 1986, 133-177.

Joannis Caroli Naberi opusculorum index discipulorum jussu factus. [Utrecht], P. den Boer, 1925.

Collectie Rechtswetenschappen

Collectie Rechtsgeschiedenis

Opmerkingen:

samen met de collecties Van Iterson, Rengers Hora Siccama, Rollin Couquerque, Spruit, Verzijl, Collegedictaten Rechtsgeschiedenis, Bibliotheek Instituut voor Rechtsgeschiedenis, Varia Rechtsgeschiedenis en Inventaris van het Rijkskamergerecht te Wetzlar (A.E. Li├Ęge) vormt de collectie Naber de collectie Rechtswetenschappen

Groei:afgesloten
Overige informatie:in 1952 is de Naberbibliotheek aangekocht door de curatoren van de Rijksuniversiteit te Utrecht. De gedrukte boeken en de persoonlijke documenten werden ondergebracht in de bibliotheek van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis, die later is opgegaan in de Juridische Bibliotheek. De verzamelingen over J.C. Naber zijn door prof. dr. J.E. Spruit in gedeeltes overgedragen aan Universiteitsbibliotheek Utrecht. De gedrukte boeken maken nu deel uit van de collectie Rechtsgeschiedenis. De rechtshistoricus P. Gerbenzon te Haren (Gr.) bezat vanaf ca. 1960 een Nederlandstalig institutendicataat uit 1888-1889 van Naber. Dit is vergelijkbaar met UB Utrecht 9 D 17.