Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Te Winkel

Te Winkel (fotografen onbekend); boeketiket

Jan te Winkel (1847-1927)

Jan te Winkel werd op 16 november 1847 geboren als zoon van de predikant van de Nederlands-Hervormde gemeente te Winkel (Noord-Holland). Later verhuisde het gezin naar Bennebroek en Rotterdam, waar Jan het gymnasium doorliep. In 1866 ging hij in Leiden theologie en letteren studeren. Toen zijn studie in Leiden mislukte, studeerde hij verder in Groningen. Daar behaalde Te Winkel in 1875 zijn doctoraalexamen. Twee jaar later promoveerde hij bij H.E. Moltzer op het proefschrift Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw. Daarna doceerde Te Winkel Nederlands, Latijn en geschiedenis aan het gymnasium in Groningen. In 1892 werd Te Winkel benoemd tot hoogleraar Nederlands en Oudgermaans aan de Universiteit van Amterdam. Hij behield deze functie tot zijn emeritaat in 1919. Te Winkel publiceerde zowel op het gebied van de taalkunde als de letterkunde. Zijn magnum opus Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Haarlem, Erven F. de Bohn, 1908-1921 (2de druk: 1922-1927) geldt nog steeds als een standaardwerk. Jan te Winkel overleed op 31 mei 1927 te Amsterdam.

Na het overlijden van Jan te Winkel in 1928 werd zijn omvangrijke bibliotheek geveild bij antiquariaat Beijers te Utrecht. Daaruit kocht de universiteitsbibliotheek Utrecht 45 werken, die verspreid over de collectie werden opgenomen.

De verzameling toneelstukken werd later datzelfde jaar met steun van het Oud-Studentenfonds te Utrecht aangekocht, inclusief twee fraaie kasten, waarin de collectie was opgeborgen. Na de verhuizing van de universiteitsbibliotheek van de Wittevrouwenstraat naar de Utrecht Science Park in 2004, is de collectie in het magazijn geplaatst en zijn de kasten op de leeszaal Bijzondere Collecties opgesteld.

Het archief van Jan te Winkel berust bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Onderwerp:

Nederlandse en in het Nederlands vertaalde toneelstukken

Jaar uitgave: 1667-1919 (zwaartepunt: 18de eeuw)
Omvang: 1035 toneelstukken, 45 banden andersoortige werken
Documentsoort: gedrukt werk
Ontsluiting:

Catalogus der verzameling tooneelstukken uit de nalatenschap van Prof.Dr. J. te Winkel. Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1938.

Catalogus van Nederlandsche Tooneelstukken behoorende tot de bibliotheek van Jan te Winkel (1847-1927) (Koninklijke Bibliotheek Hs. 77 F 38).

gedeeltelijk ontsloten via WorldCat op provenance” op “Winkel, Jan te”

de toneelstukken zijn in de computercatalogus te vinden onder de signatuur MAG: Te Winkel …

Standlijst

standcatalogus (kaartsysteem)

Algemene literatuur:

Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, 1984, p. 319-322.

Catalogus van de bibliotheek van wijlen Prof. Dr. Jan te Winkel, oud-hoogleeraar in de Nederlandsche taal-en letterkunde aan de Universiteit te Amsterdam : handschriften – bibliographie – Germaansch – Indogermaansch – Nederlandsche taal- en letterkunde – tooneel – Nederlandsche volksboeken – klassieke talen, Fransch, Duitsch, Engelsch – geschiedenis – aardrijkskunde – topographie van Nederland – theologie – philosophie – muziek – kunst. Utrecht, J.L. Beijers’ Antiquariaat, 1928.

A.G. van Hamel, “Levensbericht van Jan te Winkel, 1847-1927“, in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en levensberigten harer afgestorven medeleden. 1927-28, 146-167.

D. Fuldauer, Prof. Dr. Jan te Winkel : proeve van bio- en bibliographie“, in: Het Boek, 6 (1917) 330-369; 16 (1927) 83-85.

J.J.M. Bos en N.J.P. van der Lof. Inventaris van het archief van Prof.dr. Jan te Winkel (1847-1927). ‘s-Gravenhage, 1984 (Tentoonstellingscatalogi en -brochures van de Koninklijke Bibliotheek, 13).

P.P. [Pierre Pesch], “Collectie Prof. J. te Winkel”, in: Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1984, p. 319-322.

J.J.M. Bos, N.J.P. van der  Lof & K. Thomassen (red.). Jan te Winkel, neerlandicus: expositie Koninklijke Bibliotheek, 11 januari t/m 21 februari 1985. KB, 1985.

M.C.A. van der Heijden, “Winkel, Jan te (1847-1927)“, in: Biografisch woordenboek van Nederland 3 (1989) p. …

Joost van Driel, “Jan te Winkel (1847-1927) : kalme gemoedsrust”, in: Der vaderen boek: beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde: studies voor Frits van Oostrom ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag. Onder red. van Wim van Anrooij, Dini Hogenelst & Geert Warnar. Amsterdam, 2003, p. 121-135.

Joost van Driel, “Winkel, J. te“, in: Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2016).

Wikipedia

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

Koninklijke Bibliotheek (Archief van Jan te Winkel)

Opmerkingen:

de toneelstukken zijn bijeengeplaatst op signatuur MAG: Te Winkel …

de aankoop uit 1928 is geplaatst op signatuur Ned oct ..

Groei: afgesloten
Overige informatie: aankoop in 1928

het archief van Jan te Winkel wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag