Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Universiteitsbibliotheek

gezicht op de binnentuin van het voormalige paleis van koning Lodewijk Napoleon aan de Wittevrouwenstraat te Utrecht. Litho uit ca. 1875; Ex libris; boekstempel

Universiteitsbibliotheek

De universiteit (aanvankelijk Hoogeschool, daarna Rijksuniversiteit geheten) Utrecht werd in 1636 opgericht. De Stadsbibliotheek Utrecht tevens universiteitsbibliotheek werd echter al in 1584 ingericht. Deze bibliotheek was in het koor van de Janskerk op het Janskerkhof. Eind 1640 werd Cornelis Booth als eerste bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek benoemd.

In 1820 verhuisde de Universiteitsbibliotheek van de Janskerk naar het voormalig paleis van koning Lodewijk Napoleon aan de Wittevrouwenstraat 7-11. De collectie raakte in de loop van tijd door de groei van de universiteit over diverse vestigingen in de stad Utrecht verspreid. In 2002 verhuisden in totaal 4,2 miljoen boeken naar een nieuw gebouw op De Uithof, dat door Wiel Arets is ontworpen. Het voormalige paleis aan de Wittevrouwenstraat is sinds 2012 de vestiging binnenstad van de bibliotheek.

Onderwerp:

universiteitsbibliotheken

Jaar uitgave: nader te bepalen
Omvang: nader te bepalen [16e eeuw? - heden]
Documentsoort: correspondentie, jaarverslagen, journaalboeken, standcatalogi, foto's; gedrukt werk: catalogi
Ontsluiting:

C.A. van Kalveen, Inventaris van het archief van de Universiteitsbibliotheek (getypt, 1969). (De nummering sluit aan op: C.A. van Kalveen, De archieven van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Utrecht, Rijksarchief, 1969.

Inventaris Bibliotheekarchief m.i.v. 1942

Stukken betreffende de geschiedenis van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, ca. 1650-1787. UBU Hs 8 N 10.

Stukken betreffende de geschiedenis van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, ca. 1766-1787. UBU Hs 8 N 9

oorlogsbronnen

 

Algemene literatuur:

Algemeen

Catalogus van boeken geschreven door hoogleeraren aan de Utrechtsche universiteit sedert 1800.  Voor de bijgestelde prijzen verkrijgbaar  by J.L. Beijers. [1883].

To van Rije en G.A. Evers, Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Utrecht : handleiding en gids. Utrecht, Oosthoek, 1913.

Lijst van gedrukte geschriften over de Rijksuniversiteit te Utrecht : proeve eener bibliographie 1634 -1936 / samengest. door G. A Evers ; met medew. van E.J. Gras ; J.M. Keyman ; M.J. Reynvaan. Utrecht, Oosthoek, 1937.

F.B. Adèr, Oorsprong en korte geschiedenis van de bibliotheek der Utrechtsche Hoogeschool. Utrecht, 1835. (Overdruk uit: Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden, merkwaardige bijzonderheden en statistiek van Utrecht, no. 4, 1835)

J.F. van Someren, De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek : haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880. Utrecht, Oosthoek, 1909.

G.A. Evers, “Het paleis van koning Lodewijk Napoleon te Utrecht en zijne inrichting tot universiteitsbibliotheek“, in: Het Boek 3 (1914) 154-174.

G.A. Evers, “Utrechtsche bibliotheken in den inlijvingstijd”, in: Jaarboekje van “Oud Utrecht” 1925, p. 136-150.

Bibliotheek“, in: De Utrechtsche Universiteit, 1632-1836, Deel 1, 1632-1815. Utrecht, Oosthoek, 1936, p. 197-203.

G.A. Evers, “Utrechtsche geschreven boeken”, in: De Tampon 18 (1936), Kerstnummer, p. 85-104.

A. Hulshof, “Universiteits-Bibliotheek“, in: De Utrechtsche Universiteit, 1632-1936, Deel 2, 1815-1936. Utrecht, Oosthoek, 1936, p. 391-400.

Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht op 31 Mei 1940 aangeboden aan G. A. Evers. Utrecht, 1940.

J.H. Kernkamp, “Hoe verkreeg de Universiteitsbibliotheek de laatste tijd haar boeken?“, in: Sol iustiae, orgaan van de Utrechtse Universitaire Gemeenschap”, 2 (11 jan. 1947) no. 14, p. [1]

Vier eeuwen Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 1984.

Koert van der Horst: Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, Utrecht, 1984.

Laura Reedijk, “Leve de bibliotheek!”. in: Trouw, 25 jan. 1986.

Kees Fens, “Bibliotheek: gasthuis van de ziel“, in: De Volkskrant, 8 sept. 1986.

Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht, 2009.

Wikipedia

Geschiedenis Universiteitsbibliotheek Utrecht (webpagina Bijzondere Collecties)
Catalogi
Catalogus van de handbibliotheek der Historische Kweekschool. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1909.
Lijst van geneeskundige tijdschriften, aanwezig in Utrechtsche bibliotheken. Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1924.
M. Collard (samenst.). Catalogus der handbibliotheken in de leeszaal en het inlichtingenbureau. Utrecht, Universiteitsbibliotheek Utrecht, 1925
Catalogus van de wiskunde-leeszaal, Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1932.
Catalogus van de laboratorium-bibliotheken. Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1933.
Opmerkingen:
Groei: ja
Overige informatie: