Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Wolterbeek

anoniem portret van J.I. Wolterbeek uit ca. 1817, handschrift in boek  en boeketiket

Wolterbeek

De collectie Wolterbeek omvat de verzameling boeken en handschriften verzameld door en afkomstig van leden van de familie Wolterbeek, te weten Jan Isaäc Wolterbeek en Johanna Cornelia Bruno-Wolterbeek en mogelijk hun resp. zoon en vader Jan Gerard Wernard Wolterbeek.

Jan Isaäc Wolterbeek (1773-1853)

Jan Isaäc Wolterbeek werd op 14 december 1773 geboren te Utrecht als zoon van een predikant. Hij studeerde aanvankelijk theologie te Utrecht. Toen zijn oudere broer die arts was twee jaar later overleed ging hij geneeskunde studeren. Wolterbeek promoveerde in 1796. Hij begon als arts in het academisch ziekenhuis te Utrecht. In 1817 werd Dr. Wolterbeek benoemd tot hoogleraar. In 1831-1832 was hij tevens Rector Magnificus. Wolterbeek doceerde inwendige geneeskunde, materies medicaen verloskunde. Hij was blijkbaar behoudend, want hij waarschuwde tegen defysiologischeen scheikundige richting in de geneeskunde en gebruikte geen stethoscoop. In 1839 ging hij met emeritaat. Emeritaat op eigen verzoek 9 oktober 1838. Na het snelle overlijden van opvolger Suerman nam Wolterbeek zijn werk weer op. Wolterbeek overleed te Utrecht op 18 september 1853.

Johanna Cornelia Bruno-Wolterbeek (1848-1930)

Johanna Cornelia Wolterbeek werd geboren op 17 september 1848 te Utrecht. Zij overleed in haar geboortestad op 2 november 1930.1848. J.C. Bruno-Wolterbeek was o.a. lid van het Algemeen Nederlandsch Verbond.

Ze schonk begin 20ste eeuw bovengenoemde collectie aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Daarnaast deed zij regelmatig schenkingen aan het Museum van Oudheden te Utrecht waaronder een zwarte steek van haar grootvader J.I. Wolterbeek.

Onderwerp:

geneeskunde

Jaar uitgave: 1630-1841
Omvang: minstens 27 titels
Documentsoort: gedrukt werk
Ontsluiting:

ontsloten via de computercatalogus op de provenances Wolterbeek, Jan Isaäc en Bruno-Wolterbeek, Johanna Cornelia

Algemene literatuur:

H.J. Broers, “Ter nagedachtenis van Jan Isaac Wolterbeek, hoogleeraar in de geneeskunde aan de Utrechtsche Hoogeschool“, in: Utrechtsche studenten-almanak voor het jaar 1854, p. 194-214.

Simon Thomas, “Wolterbeek, Jan Isaäc“, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 1 (1911) kol. 1587-1588.

A.J. van der Weyde, Bijdrage tot de geschiedenis der geneeskunde in ons vaderland van 1793 tot 1843, ontleend aan den inhoud der notulen van het ‘Utrechts Geneeskundige Gezelschap Matthias van Geuns’ (opgericht den 26sten Februari 1793). Utrecht, Oosthoek, 1920, p. 12-13.

“Wolterbeek, Jan Isaäc”, in: G.A. Lindeboom, Dutch medical biography: a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475-1975, Amsterdam, 1984, 2204-2205.

Catalogus Professorum

Wikipedia (Duits)

Opmerkingen:

geplaatst op o.a. de signatuur X oct 1497 .. X oct 1425

Groei: afgesloten
Overige informatie: