Logo Universiteit Utrecht, link naar homepage

Repertorium

Collectie Wttewaall

     

van links naar rechts: Hendrik Assuerus Wttewaall (1699-1775) (anoniem portret?, welke collectie?); Johannes Wttewaall (1735-1812) (collectie Houtense Hodoniemen); Gerard Wttewaall (1776-1838) (anoniem portret, collectie Icones Leidensis 219); Bartholomeus Willem Wttewaall (1807-1890) (fotograaf onbekend, collectie Iconografisch Bureau); Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall (1856-1920) (fotograaf onbekend, collectie Iconografisch Bureau); Jan Wttewaall (1810-1862) (fotograaf J.H. van der Laag, collectie Nationaal Archief)

Familiearchief Wttewaall

Centrale figuren in het familiearchief Wttewaall (uitspraak: utewaal) zijn:

Hendrik Assuerus Wttewaall, geboren Utrecht 26 januari 1699, overleden Utrecht 8 januari 1775, raad en burgemeester te Utrecht, 1729-1752, en hoogheemraad Lekdijk bovendams. Hendrik Assuerus was gehuwd met Margaretha van Suchtelen, die een nicht was van Mechteld Maria Hamel, echtgenote van Ferdinand van Hattingh. Via deze weg zijn de handschiften betreffende de families Hamel van Van Hattingh in de collectie gekomen.

Johannes Wttewaall, zoon van Hendrik Assuerus, geboren Utrecht 21 januari 1735, overleden Houten 10 september 1812, resident van Gorontola, 1760-1764.

Gerard Wttewaall, zoon van Johannes, geboren Utrecht 26 april 1776, overleden Wickenburgh 6 juli 1838, schepen te Utrecht en hoogleraar in de landbouwhuiskunde te Leiden.

Bartholomeus Willem (Barth) Wttewaall, zoon van Gerard, geboren Utrecht 16 juli 1807, overleden Utrecht 18 november 1890, student in de rechten, lid van het Leidse Jagercorps,  lid van de gemeenteraad te Leiden.

Jan Wttewaall, zoon van Gerard, geboren Leiden 6 september 1810, overleden Utrecht 2 augustus 1862, landbouwkundige (zijn correspondentie wordt bewaard in Hs. 19 A 14, afkomstig uit de bibliotheek van Systematische Plantkunde).

In 1917 schonk B.W.G. Wttewaall van Wickenburg te Houten aan de universiteitsbibliotheek een grote verzameling drukwerken, waaronder 87 boeken en meer dan 400 oude, meest Utrechtse pamfletten, indertijd voornamelijk door de twee bekende Utrechters G. Hamel en H.A. Wttewaall van Stoetwegen bijeengebracht, en een groot aantal handschriften en bescheiden, voornamelijk betreffend de familie Wttewaall.

In 2021 werden de oorkondes uit deze collectie geïnventariseerd.

Onderwerp:

Nederlandse pamfletten; de familie Wttewaall: o.a. Hendrik Assuerus Wttewaall (1699-1775), Johannes Wttewaall (1735-1812), Gerard Wttewaall (1776-1838), Bartholomeus Willem Wttewaall (1807-1890); de families Hamel en Van Hattingh en Van der Burch te Gouda; geschiedenis (Nederland en Nederlands Indië), landbouw, economie

Jaar uitgave: 1450-ca. 1881
Omvang: gedrukt werk: 12 banden met in totaal ca. 400 pamfletten uit de periode 1564 tot 1818, waarvan 326 uit de periode 1564-1633; ca. 90 gedrukte boeken; 11 meter handschrift
Documentsoort: gedrukt werk, handschrift: brieven, collegedictaten, aantekeningen, journalen, uittreksels, etc (ca 1600-1900), ruim 80 oorkondes (1450-1800).
Ontsluiting:

handschriften: getypte en/of handgeschreven inventaris; gedrukte boeken: deels op titellijst

pamfletten en overige gedrukte boeken: ontsloten via WorldCat op provenance Wttewaal van Wickenburg, B.W.G.

pamfletten uit de schenking van 1918: J.F. van Someren, Pamfletten niet voorkomende in afzonderlijk gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken, 2 dl., Utrecht, 1915-1922.

Standlijst gedrukte werken (incompleet)

Collectie Wttwaall VOORLOPIGE INVENTARIS

Collectie Wttewaall – charters: INVENTARIS

Algemene literatuur:

Genealogie Jan Wttewaal

Wikipedia: geslacht Wttewaall

Wikipedia: Gerard Wttewaall van Wickenburgh (1735-1812)

W.N. du Rieu, “Levensbericht van Bartholomaeus Willem Wttewaall van Wickenburgh“, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, 1892, p. 244-254.

Koenen en Van Pelt Lechner, “Wttewaal (Jan)“, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 2 (1912), kol. 1473-1474.

Nederland’s patriciaat 20 (1931-32), 366-371.

A. Hulshof, “Eene belangrijke schenking aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht“, in: Het Boek 8 (1918), 305-317.

J. J. A. A. Frantzen en A. Hulshof, Drei Kölner Schwankbücher aus dem 15ten Jahrhundert: Stynchyn van der Krone, Der Boiffen Orden, Marcolphus, Utrecht, 1920. [NB de drie boeken bevinden zich nu in de Houghton Library, Harvard, Cambridge, Mass.]

Johann Rudolf Thorbecke, Levensschets van den hoogleeraar G. Wttewaall. Haarlem, 1838.

E.J. Weeda, “Productie-oerwoud op z’n negentiede-eeuws“, in: Strationes, 45 (2013) 32-54.

Stichting Houtense Hodoniemen

Oorkondes uit de Collectie Wttewaall geïnventariseerd (webpagina Bijzondere Collecties UB Utrecht)

Collectie Oorkondes

Opmerkingen:

de pamfletten zijn bijeengeplaatst op signatuur MAG: Wttewaall. De overige ca. 90 boeken zijn verspreid geplaatst.

Groei: afgesloten
Overige informatie: ca. 1905 geschonken door Bartholomeus Willem Gerard Wttewaall (1856-1920). Later zijn enkele stukken overgedragen aan het Nationaal Archief in 's-Gravenhage en het Gemeentearchief Gouda. De stukken uit het bezit van Jan Wttewaal (1810-1862) zijn door diens achterkleinzoon, Ir. H.G. Kronenburg, geschonken aan het Instituut voor Agrarische Geschiedenis te Wageningen. Vandaar zijn ze via het Rijksarchief te Utrecht in 1966 overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht.